VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
  
Platné a účinné od 01.03.2024
  
Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím, tj. společností:


DF Partner s.r.o.

č.p. 165 

Neubuz 763 15

Česká republika

 

IČ: 00545503

DIČ: CZ00545503

E-mail: dfpartner@dfpartner.cz

tel.: +420 575 571 100

 

zapsané do OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 67 („Společnost“) 

a „Kupujícím“ (zákazníkem) vznikající v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy, na základě které je Společnost povinna dodat Kupujícímu zboží a Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit Společnosti kupní cenu.
  
 

PŘÍJEM OBJEDNÁVEK A KUPNÍ SMLOUVA
 Objednávka je závazným návrhem k uzavření Kupní smlouvy a lze ji realizovat těmito způsoby:

  • elektronickou poštou na adrese objednavkycz@dfpartner.cz;
  • prostřednictvím elektronických platforem DF Terminálu („B2B“), EDI;
  • prostřednictvím obchodního zástupce Společnosti;
  • telefonicky na telefonním čísle +420 575 571 111;

Provozní doba pro příjem telefonických objednávek je v pracovní den od 07:00 hod do 15:30 hod.

Pro dlouhodobou a opakovanou spolupráci Společnost zpravidla uzavírá s Kupujícím Rámcovou Kupní Smlouvu („RKS“). Kupní smlouva, případně RKS a všechny vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.

Uzavřením Kupní smlouvy nebo RKS Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

 

CENY A DODACÍ PODMÍNKY

Ceny uvedené v ceníku jsou bez spotřební daně a DPH. K vybranému zboží je nutné vždy příslušnou daň připočítat. 

V případě splnění minimální hmotnosti nebo minimální hodnoty je v ceně zahrnuta doprava v rámci ČR na místo určené Kupujícím. Minimální limity pro dopravu zdarma jsou se zákazníky sjednány vždy individuálně po dohodě s Obchodním oddělením.

U podlimitních objednávek si dodavatel vyhrazuje právo účtovat dopravné a balné.

Ceny jednotlivých výrobků jsou stanoveny včetně obalů. Výjimku tvoří pouze výrobky v kontejnerovém balení (1.000 lt), u kterých je k ceně výrobku účtována zálohová částka kontejneru ve výši 3.500,- Kč bez DPH. Kontejner má možnost Kupující vrátit Společnosti, ale pouze do 90 dnů od data expedice na základě zaslání průvodního dokladu ke kontejneru, kde uvede číslo kontejneru, jeho příslušenství, předběžný termín vrácení, razítko a podpis Kupujícího. Jeho pozdější vrácení nemusí být Společností akceptováno. Kontejner, který Kupující vrací, musí být kompletní (víko, ventil, převlečná matice, kohout, zátka ventilu), nepoškozený, neznečištěný a jeho majitelem musí být evidentně společnost DF Partner, s.r.o. Po zjištění jeho bezvadného stavu při přejímce v DF Partner s.r.o., vystaví Společnost opravný daňový doklad, který bude případně ponížený o poškozené součásti kontejneru. Amortizace kontejnerů je zahrnuta v ceně výrobku.

Společnost se zavazuje dodat Kupujícímu objednané zboží řádně a včas dle rozvozového plánu. Místo plnění bude odběrní místo Kupujícího, které bude dohodnuto při akceptaci objednávky. 

Zboží dostupné skladem a objednané v pracovní den do 12:00h je standardně dodáváno následující závozový den. V ostatních případech je termín dodání sjednán individuálně. 

V případě neočekávaného provozního výpadku, výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci si Společnost vyhrazuje možnost posunutí sjednaného termínu dodání.

Přeprava zboží je zajištěna spolupracujícími externími dopravci nebo vlastní dopravou ze strany Společnosti. 

Po vzájemné dohodě Společnost umožňuje i osobní odběr Kupujícím v sídle Společnosti. 

Zboží je standardně dodáváno na dřevěných paletách nebo jako balíková zásilka, a to v závislosti na jeho hmotnosti nebo množství. Dřevěné palety se řeší výměnou v okamžiku dodání zboží. 

Společnost se zavazuje dodat Kupujícímu zboží na nepoškozených EURO paletách, které též požaduje při výměně. Pokud tyto není Kupující schopen v momentě převzetí zboží vyměnit, Společnost je oprávněna Kupujícímu dodané EURO palety dodatečně vyfakturovat v ceně 400,- Kč za 1 ks bez DPH. 

Při dodání méně objemných zásilek mohou být ze strany Společnosti využity k přepravě i půlpalety. Pokud tyto není Kupující schopen v momentě převzetí zboží vyměnit, Společnost je oprávněna Kupujícímu dodané půlpalety dodatečně vyfakturovat v ceně 200,- Kč za 1 ks bez DPH.

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Základní formou úhrady je hotovostní platba při předání a převzetí zboží. 

Při sjednání RKS je možné tuto formu nahradit bezhotovostní platbou na účet Společnosti se splatností do 14 dnů od vystavení faktury, není-li dohodnuto jinak. 

V případě prodlení se zaplacením kupní ceny, je Kupující povinen zaplatit Společnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

Společnost si vyhrazuje právo zastavit dodávky zboží v případě, že Kupující je v prodlení s placením ceny, byť jen jedné z dříve uskutečněných dodávek, a to až do úplného zaplacení ceny zboží ze všech předchozích dodávek.
 

PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

Nebezpečí vzniku škody přechází na Kupujícího v momentě předání a převzetí zboží, vlastnické právo k dodanému zboží vzniká Kupujícímu až po úplném zaplacení kupní ceny.

Kupující je povinen objednané zboží v okamžiku dodání řádně zkontrolovat a převzít a toto potvrdit na dodacím listu. 

Zjevné vady, zjištěné při přejímce musí být uplatněny ihned při dodání zboží, vyznačením na dodacím listu, k čemuž se připojí jméno a podpis přepravce, který zboží přivezl. 

Na pozdější reklamace tohoto typu vad nebude brán zřetel.
 
PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (elektronická platforma DF Terminál, B2B), má Kupující v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). 

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

Zboží je vráceno Společnosti na náklady Kupujícího. Bude-li umožněno Kupujícímu odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a vrácené zboží nebude v originálním obalu včetně veškerých součástí anebo poškozené, potom Kupující bere na vědomí, že si Společnost vyhrazuje právo takto vrácené zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, která vykompenzuje náklady nezbytné pro opětovné uvedení zboží do prodeje.

 

ZÁRUKA ZA JAKOST

Pokud není uvedeno jinak (např. na prodávaném výrobku), Společnost poskytuje záruku po dobu 24 měsíců od předání zboží Kupujícímu. 

Skryté vady, zjištěné v záruční době, je povinen Kupující neprodleně písemně oznámit Společnosti a poskytnout jí přiměřenou lhůtu k jejich odstranění.

Reklamace zjevných i skrytých vad na výrobcích oznámí Kupující písemně a budou Společností akceptovány pouze v případě, že Kupující veškeré takto znehodnocené výrobky Společnosti řádně předá. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že Společnost neobdržela veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.)


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující uzavřením smlouvy souhlasí s tím, aby prodávající ve své databázi zpracovával a uchovával osobní údaje kupujícího v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 pro účely plnění předmětu smlouvy a pro plnění úkolů uložených zákonem nebo marketingovým účelům.

Prodávající se zavazuje chránit osobní údaje kupujícího před neoprávněným užitím.

 

OBCHODNÍ NABÍDKA

Odsouhlasením Všeobecných obchodních podmínek uděluji souhlas se zasíláním obchodně marketingových materiálů od společnosti DF Partner s.r.o. 

Tento souhlas se uděluje na dobu 6 měsíců. 


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly, že se jejich vzájemná práva a povinnosti řídí výhradně podle práva České republiky a že se případné spory pokusí odstranit společným jednáním. Pokud nedojde k odstranění sporu dohodou, budou spory řešeny příslušnými soudy České republiky.

Jakékoli vedlejší úmluvy či změny těchto podmínek vyžadují ke své platnosti písemnou formu.