Informace pro oznamovatele


INFORMACE PRO OZNAMOVATELE MOŽNÉHO PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ PODLE ZÁKONA Č. 171/2023 SB., O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ, V PLATNÉM ZNĚNÍ

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „Zákon“) společnost umožňuje podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti.


Oznámení o možném protiprávním jednání


Společnost přijímá v souladu se Zákonem oznámení, které obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u společnosti, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně (např. prostřednictvím agentury práce), vykonával nebo vykonává práci v základním pracovněprávním vztahu, dobrovolnickou činnost nebo stáž (resp. se o tyto ucházel), nebo u osoby, se kterou byl oznamovatel v souvislosti s prací v základním pracovněprávním vztahu, dobrovolnickou činností nebo stáží v kontaktu, a které:


a) má znaky trestného činu,

b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je 

alespoň 100 tis. CZK,

c) porušuje tento Zákon,

d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech (finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů, daně z příjmů právnických osob, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ochrany spotřebitele, souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti, bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích, ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví).


Oznámení lze učinit jak písemně, tak ústně.

Příslušnou osobou pro přijímání oznámení dle Zákona v naší společnosti jsou:


- Mgr. Martina Maňasová, HR manažerka

- Peter Kalenda, manažer kvality


Telefonní číslo pro podání oznámení (pondělí – pátek, 9 – 15 hodin):

+420 724 126 152 Maňasová Martina, +420 724 126 792 Kalenda Peter

Emailová adresa pro podání oznámení: whistleblowing@dfpartner.cz

Adresa pro podání písemných oznámení:


Jméno příslušné osoby,

DF Partner s.r.o.,

č.p. 165,

763 15 Neubuz.

obálka musí být označena „Neotvírat k rukám příslušné osoby“.


Při nesplnění podmínky nelze zcela garantovat utajení totožnosti oznamovatele nebo důvěrnost sdělovaných informací.

Společnost vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro společnost nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Společnost přijímá pouze NEANONYMNÍ oznámení, která obsahují údaje o totožnosti oznamovatele (jméno, příjmení a datum narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele).

Vědomě nepravdivé oznámení je přestupkem podle Zákona, za který lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč. Takovému oznamovateli zároveň nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními dle Zákona.

Oznamovatel má právo podat oznámení splňující náležitosti dle Zákona také do externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti 

(oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni)